24. lipnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Objavljen Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Kutjeva

Grad Kutjevo je danas, 14. rujna 2022. godine, objavio  Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Kutjeva. 

Tekst natječaja pročitajte u nastavku, a u prilogu se nalazi tablica s popisom katastarskih čestica i potrebne izjave. 

 

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 92/18), Odluke Gradskog vijeća Grada Kutjeva o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva, KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2177/06-02-21-01-01 od 11. ožujka 2021. godine („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 2/21) i Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede od 07. srpnja 2022. godine, KLASA: 320-02/21-06/75, URBROJ: 525-06/182-22-4, Gradsko vijeće Grada Kutjeva o b j a v l j u j e :

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva

I.

 • Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi na području Grada Kutjeva, Požeško-slavonska županija, u katastarskim općinama: Bektež, Ciglenik, Grabarje,  Gradište, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Tominovac, Venje i Vetovo. Poljoprivredno zemljište iz ovog natječaja određeno je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kutjevo za prodaju.
 • Popis poljoprivrednog zemljišta koje je predmet ovog Javnog natječaja nalazi se u Prilogu 1. ovog dokumenta.

II.

 • Jedan kupac može sukladno Zakonu na području Republike Hrvatske kupiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i to maksimalno do 50 ha za kontinentalno područje i do 5 ha za priobalno područje.
 • U maksimalnu površinu iz stavka 1 uračunavaju se sve površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba kupila po natječajima provedenim do stupanja na snagu novog Zakona.

III.

 • Sudionici javnog natječaja za prodaju mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi kazneni postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.
 • Sudionik javnog natječaja za prodaju ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.

IV.

 • Pravo prvenstva na javnom natječaju za prodaju imaju fizičke ili pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju slijedećim redoslijedom:
 1. dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli, a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su bili sklopljeni na temelju isteklih ugovora sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, i koji su ispunili sve obveze iz ugovora koji je istekao
 2. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Kutjeva, najmanje tri godine do objave javnog natječaja
 3. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja
 4. fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Kutjeva, najmanje tri godine do objave natječaja
 5. zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja
 6. fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom kraće od tri godine do objave javnog natječaja
 7. ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom
 • Ako je više osoba iz prethodnog stavka u istom redoslijedu prvenstvenog prava, prednost se utvrđuje prema slijedećem redoslijedu:

a) Imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8000 i 100.000 eura

b) Pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom:

1. povrtlarstvom

2. voćarstvom (osim oraha)

3. vinogradarstvom

4. maslinarstvom

c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom

d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje SSS

e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je branitelj iz Domovinskog rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja

f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

g) dulje vrijeme upisan u upisnik poljoprivrednika

 

V.

Fizička ili pravna osoba iz prethodne točke ima prvenstveno pravo kupnje prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

VI.

Ponuda na Javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime, prezime/naziv subjekta, adresu, OIB, oznaku katastarskih čestica za koje se ponuda dostavlja, ponuđenu cijenu i popis priloga uz ponudu.

 • Ukoliko se ponuditelj javlja za više katastarskih čestica, navodi ih sve na jednoj ponudi ali određuje ponuđenu cijenu za svaku česticu pojedinačno
 • Gospodarski program podnosi se za sve katastarske čestice za koje je ponuda dostavljena zajedno na obrascu u prilogu javnog natječaja
 • Zajednička ponuda ponuditelja smatra se nevažećom
 • Ako ponuđena kupoprodajna cijena prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda smatrat će se nevažećom

VII.

 • Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • potvrdu Grada Kutjeva o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja (potrebno ishoditi u Poreznoj upravi)
 • očitovanje nadležnog državnog odvjetništva da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta (potrebno ishoditi u DO)
 • izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske (obrazac u prilogu)
 • izjavu o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je kupio po provedenim natječajima (obrazac u prilogu)
 • gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta (obrazac u prilogu)
 • Sudionici javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 2. koja je u prilogu ovog Javnog natječaja.

VIII.

Kupoprodajna cijena plaća se jednokratno u roku 60 dana od dostave Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju zemljišta i poziva na plaćanje. Kupoprodajni ugovori sklopit će se nakon uplate kupoprodajne cijene sa svakim kupcem pojedinačno.

IX.

 • Pisane ponude šalju se poštom preporučeno ili se predaju osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta“ na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, u roku od 30 dana od objave natječaja.
 • Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na Području Grada Kutjeva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršit će otvaranje i analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za prodaju u roku od 30 dana od zaključivanja natječaja.

X.

1) Odluka o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju donosi Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva uz prethodno mišljenje Požeško-slavonske županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

2) O donesenoj odluci obavještavaju se svi sudionici Natječaja javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada.

3) Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici Javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila mogu pred sudom pobijati Ugovor o prodaji sklopljen sa trećom osobom.

 

XI.

 • Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Požeško-slavonske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, te po sastavljanju nacrta Ugovora o prodaji na koje je nadležno državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, gradonačelnik i najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o prodaji.
 • Na osnovu sklopljenog Ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta kupca u posjed uvodi Povjerenstvo za uvođenje u posjed u roku od 30dana od dana sklapanja Ugovora.

XII.

 • Kupljeno poljoprivredno zemljište ne može se otuđiti u roku od 10 godina od sklapanja Ugovora.
 • Nakon isteka roka od 10 godina Republika Hrvatska ima pravo prvokupa prodanog Poljoprivrednog zemljišta po tržišnoj cijeni. Ako Ministarstvo ne prihvati ponudu i ne iskoristi pravo prvokupa, kupac ne može predmetno zemljište prodati po cijeni koja je niža od one ponuđene Ministarstvu.
 • Zabrana otuđenja i pravo prvokupa upisuje se u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva kupca.

PREDSJEDNIK

Branko Vido

Javni natječaj

početna-cijena

GOSPODARSKI_PROGRAM

IZJAVA_da_nema_duga_za_poljoprivredno_zemljište._

IZJAVA_o_kupljenim_površinama_poljoprivrednog_zemljišta_RH._

Obrazac_Ponude_na_natječaju_za_prodaju_državne_zemlje._

ZAHTJEV_ZA_IZDAVANJEM_OČITOVANJA_DA_SE_NE_VODI_POSTUPAK_RADI_PREDAJE_U_POSJED._