5. ožujka 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Grad Kutjevo daje u zakup poslovni prostor


Na temelju odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 37. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ br. 2/21) te odredbi Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 6/22), Jedinstveni upravni odjel r a s p i s u j e :

J A V N I  N A T J E Č A J

za zakup poslovnog prostora u Kutjevu

 1. Predmet natječaja

 

Lokacija:

 • natječajem se daje u zakup poslovni prostor u sklopu zgrade kompleksa ŠRC Kutjevo na adresi Bana Josipa Jelačića 2A, na katu južnog dijela zgrade ŠRC Kutjevo (prostor poznat kao „šah-sala“), do kojega vode stepenice postavljene uz južno pročelje zgrade

Površina i namjena poslovnog prostora:

 • natječajem se daje u zakup poslovni prostor ukupne korisne obračunske površine 109,65 m² zatvorenog dijela, koji se sastoji od hodnika, spremišta, 2 sanitarna čvora i dvorane te otvoreni prostor (nezavršena terasa) uz istočno pročelje poslovnog prostora, ukupne korisne obračunske površine 68,72 m², što ukupno daje 178,37 m²
 • poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje djelatnosti: ugostiteljstvo, uslužna djelatnost, trgovačka djelatnost i njima srodne djelatnosti, odnosno djelatnosti iz poglavlja 47, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 82, 90, 91, 92, 94, 95, 96 važeće Nacionalne klasifikacije djelatnosti („Narodne novine“ broj 58/07)

Opremljenost:

 • poslovni prostor nalazi se u stanju djelomične uređenosti i građevinske opremljenosti, u prostoru postoje uporabljive vodovodne, električne i plinske instalacije, grijanje i hlađenje osigurano je centralnim plinskim grijanjem s radijatorskim grijaćim tijelima, te su u dvorani postavljena 2 klima uređaja, vodovod postoji na više mjesta, spremište i 2 sanitarna čvora su u funkciji. Podovi su obloženi keramikom u cijelom poslovnom prostoru, zidovi su oličeni, stropovi su obloženi drvenom lamperijom, a vanjska i unutarnja stolarija je pretežito drvena, osim ulaznih vrata koja su od PVC stolarije.
 • poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti, odnosno  privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva se nakon isteka roka zakupa ne vraćaju zakupniku, ali se ista oduzimaju od zakupnine po ključu:

– za ulaganje u prostor u iznosu od 100.000,00 (slovima: sto tisuća) do 200.000,00 kuna (slovima: dvjesto tisuća) zakupnina se svaki mjesec smanjuje za 25 %, do iskorištenja sredstava

– za ulaganje u prostor u iznosu od 200.000,00 kuna (slovima: dvjesto tisuća) do 400.000,00 kuna (slovima: četiristo tisuća) zakupnina se svaki mjesec umanjuje za 35 %, do iskorištenja  sredstava

– za ulaganje u prostor u iznosu većem od 400.000,00 kuna (slovima: četiristo tisuća) zakupnina se svaki mjesec umanjuje za 50 %, do iskorištenja sredstava

 • poslovni prostor je moguće razgledati svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 14:00 sati, uz obveznu prethodnu najavu na telefon 099/214-2356 ili e-mail josip.pavkovic@kutjevo.hr

 

Zakup:

 • poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od 10 (deset) godina, uz mogućnost produljenja ukoliko se ispune odgovarajući uvjeti
 • minimalna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 34 kuna (trideset četiri kune) / m² mjesečno.
 • režijske troškove snosi zakupnik u cijelosti, a oni obuhvaćaju i sva trenutno važeća i buduća davanja koja utvrđuju i naplaćuju državna tijela i/ili jedinice lokalne uprave i samouprave
 • osim troškova zakupnine i režijskih troškova, zakupnik je dužan snositi troškove svih isprava potrebnih za obavljanje djelatnosti koje zahtijevaju ovlaštena tijela , troškove održavanja poslovnog prostora, namjenske opreme, troškove nabave novog namještaja i opreme te troškove polica osiguranja

 

 1. Uvjeti natječaja

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili osobno predajom pisarnici Grada Kutjeva, u zatvorenoj omotnici uz naznaku „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“.

Pisana ponuda obvezno sadrži:

 • ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, OIB (ako je ponuditelj fizička osoba – građanin),
 • naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik),
 • tvrtku/naziv, adresu sjedišta, OIB i MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (ako je ponuditelj pravna osoba),
 • broj računa ponuditelja s nazivom banke kod koje je isti otvoren radi povrata jamčevine,
 • ponuđenu mjesečnu zakupninu te djelatnost koja će se u istom obavljati.

Uz ponudu se prilaže:

 • preslik važeće osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba (građanin ili obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, ako je ponuditelj pravna osoba, a ukoliko ponudu u ime ponuditelja daje opunomoćenik, i punomoć za zastupanje,
 • izvornik ili ovjereni preslik obrtnice iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik,
 • izvornik ili ovjereni preslik Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog antječaja, i iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini za poslovni prostor,
 • dokaz o prvenstvenom pravu osoba temeljem članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za osobe koje takvo pravo žele ostvariti,
 • potvrde da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Kutjevu, i Republici Hrvatskoj (potvrda Porezne uprave o stanju duga), a koje ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja usmenog nadmetanja,
 • dokaz o uplati pologa, odnosno dostavi sredstava osiguranja plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu,
 • izjavu kojom prihvaćaju opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Kutjeva, te da je upoznat sa stanjem prostora koji se daje u zakup
 • izjavu kojom potvrđuje da uzima poslovni prostor u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, odnosno da se odriče prava primjene instituta stjecaja bez osnove
 • izjavu da pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Kutjeva, a u svrhu u koju su prikupljeni.
 • poslovni plan, odnosno plan ulaganja i poslovne aktivnosti sa troškovnikom planiranih radova na uređenju poslovnog prostora

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, odbacit će se kao nevaljane ili nepotpune.

Podnošenjem valjane i potpune ponude smatrat će se da ponuditelj prihvaća uvjete natječaja propisane Odlukom o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Kutjeva, te da je upoznat sa stanjem poslovnog prostora koji se daje u zakup.

Svaki prijavitelj na natječaj za zakup poslovnog prostora u obavezi je uplatiti jamčevinu u iznosu od 50.000,00 kuna (pedeset tisuća) kuna na račun Grada Kutjeva IBAN HR 4123860021822100009, model i poziv na broj HR 68 7706-OIB uplatitelja, a dokaz o izvršenoj uplati prilaže se prijavi na natječaj. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja vratit će mu se najkasnije do dana nastanka obveze plaćanja zakupnine, a ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Izabrani ponuditelj dužan je nakon donošenja Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora uplatiti jednokratni garantni polog u visini iznosa tromjesečne izlicitirane zakupnine na račun Grada Kutjeva

Zakupnik je dužan ugovor o zakupu potpisati u roku od 8 dana od dana primitka pisanog ili usmenog poziva za potpisivanje istog.

Ukoliko zakupnik u ostavljenom roku ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti.

Zakupnik je dužan platiti zakupninu svaki mjesec najkasnije do 15. u mjesecu, na račun Grada Kutjeva IBAN HR 4123860021822100009, model i poziv na broj HR 68 7706-OIB uplatitelja.

Zakupnik je dužan poslovni prostor privesti namjeni u roku od 6 (šest) mjeseci od dana potpisa ugovora, a za to vrijeme nije obvezan plaćati zakupninu, koja obveza mu započinje danom dobivanja odobrenja za rad izdana od strane nadležnog tijela županije (uporabna dozvola, MTU, dozvola za rad i sl.), odnosno u trenutku započinjanja djelatnosti, a najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od sklapanja ugovora.

Natječaj će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave, a otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo dana 13. rujna 2022. godine (utorak) u 11:30 sati, na adresi Grada Kutjeva, Trg graševine 1, u gradskoj vijećnici.

Prednost na natječaju ostvarit će ponuditelji koji:

 • ponude veću početnu cijenu zakupa
 • planiraju potrošiti više sredstava za preuređenje i privođenje poslovnog prostora namjeni
 • prilože kvalitetniji plan ulaganja i poslovne aktivnosti

Povjerenstvo za provedbu natječaja izradit će rang listu ponuditelja na osnovu dospjelih

prijava prema sustavu bodovanja po načelu da se za početnu cijenu zakupa može dobiti maksimalno 30% ukupnih bodova, za sredstva za preuređenje maksimalno 40% ukupnih bodova, a za plan ulaganja i poslovne aktivnosti preostalih 30% ukupnih bodova.

Povjerenstvo će nakon otvaranja i evaluacije svih ponuda izraditi rang listu prema kriteriju za odabir ponude.

 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja dobije najveći broj bodova zaokruženih na dvije decimale temeljem niže navedenog kriterija koji se također zaokružuju na dvije decimale.

 

R.br. Kriterij Broj bodova Ponder
1. Cijena ponude (CP) 30 bodova 30%
2. Vrijednost uloženih sredstava (V) 40 bodova 40%
3. Poslovni plan (PP) 30 bodova 30%
Maksimalni broj bodova 100 bodova 100%

 

Formula za izračun je: UB = CP+V+PP

 

UB = ukupan broj bodova

CP = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

V = broj bodova koji je ponuda dobila za vrijednost ulaganja

PP = broj bodova koji je ponuda dobila za kvalitetu poslovnog plana

 

Ugovor o zakupu se sklapa kao ovršna isprava, sukladno pozitivnim propisima, na trošak zakupnika.

Gradonačelnik Grada Kutjeva zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja po provedenom javnom natječaju ne prihvati niti jednu od zaprimljenih ponuda.

 

 

KLASA: 400-01/22-01/7

URBROJ: 2177-6-02-22-1

Kutjevo, 26. kolovoza 2022.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA KUTJEVA

 

U prilogu preuzmite tražene izjave.

Izjava – opći uvjeti

Izjava – viđeno stanje

Izjava GDPR