24. svibnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Županija objavila Javni poziv za ublažavanje posljedica COVID-19 u sektoru malog gospodarstva

Požeško – slavonska županija (Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo) objavila je Javni poziv poduzetnicima  za dodjelu potpora za provedbu mjere ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2020. godini. Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2020. godine je:

– Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19 .

Prihvatljivi prijavitelji: Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti ( obrti ) u 100% privatnom vlasništvu koji imaju registrirano sjedište na  području Požeško-slavonske županije.

Korisnici moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu prilikom prijave na natječaj. Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim šumarstva), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti, djelatnosti osiguranja. Nisu prihvatljivi prijavitelji koji su korisnici mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19), te korisnici koji su u 2020. godini ostvarili pravo na poticaj za samozapošljavanje od Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi: Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

– sufinanciranje nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu,

– opremanje, uređenje i prilagodbu prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera,

– nabava repromaterijala (osim hrane i pića)

– nabava sitnog inventara i sredstava

– te sufinanciranje ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 koje treba detaljno i jasno obrazložiti u prijavnom obrascu.

Prihvatljivi trošak je isključivo račun (ne predračun ili ponuda). Račun mora glasiti na prijavitelja, napisan na hrvatskom jeziku sa specificiranim troškovima sa opisom, nazivom troška i cijenom u kunama. Datum računa mora biti nakon 1. siječnja 2020. godine. Račun može sadržavati više stavki tj. više artikala, ali najmanji pojedinačni iznos računa koji će se razmatrati je 1.000,00 kuna (bez PDV).

Nisu prihvatljivi troškovi:

– porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako Prijavitelj dostavi Izjavu da nije u sustavu PDV

– troškovi prijevoza, ugradnje i tehničke pomoći uz nabavu opreme  i takvi troškovi moraju biti iskazani odvojeno,

– nabava osobnih vozila, plovila i uredskog namještaja,

– trošak za kojeg je već ostvarena potpora iz nekog drugog izvora financiranja.

 

Poduzetnik se može samo jednom prijaviti na ovaj javni poziv.

Korisnik može za prijavljene aktivnosti u okviru jedne prijave ostvariti:

  • 100% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna bez PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog,
  • minimalno 40% tražene potpore mora biti oprema kao ulaganje u dugotrajnu imovinu,
  • najmanja cijena opreme za koji se traži potpora mora iznositi 4.000,00 kuna bez PDV
  • najmanji iznos potpore je 5.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava: Prijave se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Požeško-slavonske županije za ovu namjenu, a najkasnije do 30. studenog 2020. godine. Pristigle prijave će  razmatrati Povjerenstva za dodjelu potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2020.  godini.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Požeško-slavonska županija će informaciju o tome objaviti na svojoj Internet stranici.

Podnošenje prijava: Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi ovom Javnom pozivu i s obaveznom dokumentacijom u prilogu, sve u skladu s ovim Javnim pozivom. Obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj internet – stranici Požeško-slavonske županije www.pszupanija.hr.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na naslov: Požeško-slavonska  županija, Upravni odjel gospodarstvo i graditeljstvo, 34000 Požega, Županijska 7

 

Prijava na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora

Mjera: Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19

Na omotnici sa stražnje strane potrebno je navesti: potpun naziv prijavitelja, ime i funkciju odgovorne osobe, organizacijski oblik, sjedište i adresu  prijavitelja

Podnositelj zahtjev šalje poštom (ili predaje osobno u pisarnicu Županije u prizemlju zgrade na adresi Požega, Županijska 7).

Po završetku roka za podnošenje prijava, postupak zaprimanja, otvaranja, prihvatljivi prijavitelji i aktivnosti, kriteriji odabira, uvjeti i visina financiranja, donošenje Odluke o dodjeli potpora i provodit će Povjerenstvo za dodjelu potpora za provedbu mjere   ublažavanja posljedica epidemije bolesti covid-19 u sektoru malog gospodarstva  na području Požeško-slavonske županije u 2020. godini.

POSEBNA NAPOMENA: Prijava u kojoj ne bude dostavljena sva dokumentacija  i ne bude u skladu s propisanom dokumentacijom  ili iz istih ne budu vidljive činjenice koje se iz njih trebaju utvrditi, smatrat će se formalno neispravnom i neće se dalje razmatrati.

Županija ima pravo u bilo kojem trenutku provedbe ovog javnog poziva zatražiti od prijavitelja da izvrši uvid u originale dokumenata koji se prilažu prijavi i prijavitelj ih je dužan dostaviti.

Rok za donošenje Odluke o dodjeli potpora  s pripadajućim iznosom odobrenih novčanih sredstava biti će donijeta u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Povjerenstva za dodjelu potpora.

Svi korisnici potpora će pisanim putem primiti Obavijest o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Kontakt podaci za pitanja dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti putem   e-pošte na e-adresu: gospodarstvo@pszupanija..hr

Detaljnije pogledajte na poveznici JAVNI POZIV gdje možete pronaći i obrazac za prijavu.