24. svibnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Objavljen natječaj za popunjavanje radnog mjesta – pomoćnik/pomoćnica u nastavi

U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno IV“, a prema javnom pozivu „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, OŠ Zdenka Turkovića, Republike Hrvatske 26, Kutjevo, raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

– pomoćnik/pomoćnica u nastavi

1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, od 28.12.2020. do 18.06.2021. godine

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak
  • završena edukacija za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Prijavi je potrebno priložiti:

  • zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona),
  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi,
  • domovnicu i
  • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

Nije potrebno dostavljati originale dokumente, jer natječajna dokumentacija se ne vraća. Osobe koje budu primljene dužne su dostaviti originalnu dokumentaciju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu:

OŠ Zdenka Turkovića, Republike Hrvatske 26, 34340 Kutjevo

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će biti obavijest na web stranici škole.