Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Javni pozivi temeljem programa potpore turizmu

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, Program Turizam, Aktivnost Poticanje razvoja turizma pozicija, 107 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Požeško-slavonska županija će u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za:

1. otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata uz dokaz rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet

2. prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice,sunce) uz dokaz rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet

3. prijelaz iz jedne vrste/skupine u kategorije sa oznakom sunca i zvjezdica – rekategorizacija

Potpora će se također dodjeljivati:

– skupina hoteli (minimalno 3 zvjezdice)

– skupina kampovi (minimalno 3 zvjezdice ili kamp odmoriSte visoke razine pružanja usluge)

– skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj (minimalno 3 zvjezdice)

– objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu (minimalno 3 zvjezdice)

– objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (minimalno 3 sunca)

Potpora u iznosu od 1.000,00 kuna dodijeliti će se subjektima koji povećanjem kategorije/kvalitete ostvaruju minimalno 3 zvjezdice ili 3 sunca, dok će povećanjem kategorije/kvalitete sa 3 zvjezdice ili 3 sunca na višu kategoriju, odnosno 4 zvjezdice ili 4 sunca potpora iznositi 2.000,00 kuna:

– skupina hoteli

– skupina kampovi

– skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj

– objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu

– objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u

Potpora u iznosu od 1 .000,00 kuna dodijeliti će se subjektima koji prijelazom iz jedne vrste/skupine u drugu ostvaruju minimalno 3 zvjezdice ili 3 sunca, dok prijelazom iz jedne vrste/skupine u drugu ostvaruju minimalno 4 zvjezdice ili 4 sunca potpora iznositi 2.000,00 kuna:

– skupina hoteli

– skupina kampovi

– skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj

– objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu

– objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u, u cilju privođenja namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Potpora se odnosi na sve kategorije registracije objekata ugostiteljskog smještaja.

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir subjekti/korisnici potpore koji su ostvarili uvjete za dodjelu potpore u 2021. godini zaključno do kraja provedbe projekta, koji su nužni za provedbu projekta odnosno koji su nužni da se objekt privede namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne ili fizičke osobe prijavljene sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji koje su stekle Rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2020. godinu (nakon 1. listopada 2020. godine) i koja su Rješenja za pružanje usluga smještaja stekla u 2021. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Maksimalan iznos potpore po korisniku za svaki novoregistrirani turistički ležaj je do 5.000,00 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 1.000,00 do 2.000,00 kuna po turističkom ležaju.

Zahtjev za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta podnosi se na slijedećim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te ih možete preuzeti OVDJE.

Uz navedeni Zahtjev obvezno se dostavlja slijedeća dokumentacija:

– dokaz da je objekt na kojem se provode aktivnosti na projektu odnosno građevina postojeća u smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji ili sukladno posebnom zakonu s njim izjednačen

– potvrda Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva

– potvrda nadležne Turističke zajednice da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza po osnovi plaćanja turističke pristojbe, ukoliko podnositelj zahtjeva već pruža uslugu smještaja

– izvadak iz sudskog registra za pravne osobe i izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe/rješenje o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za poljoprivredna gospodarstva/preslika osobne iskaznice za fizičke osobe (građane) koje nisu registrirane kao obrtnici ili trgovci pojedinci

– Rješenje nadležnog Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poduzetništvo, turizam i promet o odobrenju za pružanje ugostiteljskih/smještajnih usluga sa navedenim brojem novih smještajnih kapaciteta (jedinica i turističkih ležaja) ili povećanje kategorizacije/kvalitete smještajnog objekta

– Potvrda o dobivenoj potpori ili kopija prijave na javni poziv za istu namjenu grada/općine (iznos)

Navedena dokumentacija koja se obvezno dostavlja uz Zahtjev, može se dostaviti u neovjerenoj preslici.

Potpora se neće dodijeliti korisnicima potpore koji imaju dospjeli, a nepodmireni dug bilo koje osnove prema turističkoj pristojbi ili Proračunu Požeško-slavonske županije ili državnom proračunu.

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:

Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34000 Požega

s naznakom

,,Zahtjev za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta na području

Požeško-slavonske županije u 2021. godini”, NE OTVARAJ”.

Više o ovom javnom pozivu možete pročitati OVDJE.

Izvor pszupanija.hr