20. srpnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva


Na temelju članka 56. Statuta Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“ br. 2/21), članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“ br. 1/15) i članka 2. i 3. Odluke o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 2/23) , gradonačelnik Grada Kutjeva objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva

 

A) Predmet natječaja je prodaja nekretnina na području Grada Kutjeva, koje su u vlasništvu Grada Kutjeva (vlasnički dio 1/1) i to sljedeće nekretnine s naznačenom procijenjenom vrijednosti u eurima, koja je ujedno i početna cijena:

 

 1. Nekretnina u k.o. Gradište katastarske čestice broj (k.č.br.) 87, zemljišnoknjižnog opisa Kuća, dvor i oranica u selu, površine 1838 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 290 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 5.500,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 550,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Gradište katastarske čestice broj (k.č.br.) 775, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Alaginci, površine 6250 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 290 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 2.200,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 220,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Gradište katastarske čestice broj (k.č.br.) 776, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Alaginci, površine 1897 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 291 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 700,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 70,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Gradište katastarske čestice broj (k.č.br.) 1365, zemljišnoknjižnog opisa Livada Lončar, površine 2198 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 291 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 800,00 eura. Garantni polog iznosi 80,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Gradište katastarske čestice broj (k.č.br.) 729 (suvlasnički udio 1/3), zemljišnoknjižnog opisa Livada G. Čapljak, površine 3974 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 288 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 1.400,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 140,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Gradište katastarske čestice broj (k.č.br.) 874, zemljišnoknjižnog opisa Oranica S. Klisa, površine 17211 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 288 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 6.000,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 600,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Vetovo katastarske čestice broj (k.č.br.) 448, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Sadovi, površine 130 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 1025 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 70,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 7,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Vetovo katastarske čestice broj (k.č.br.) 1910/2, zemljišnoknjižnog opisa Oranica selo, površine 1263 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 1153 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 610,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 61,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Lukač katastarske čestice broj (k.č.br.) 1210/3, zemljišnoknjižnog opisa Piskavica pašnjak, površine 4087 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 297 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 1.500,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 150,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Bektež katastarske čestice broj (k.č.br.) 479 zemljišnoknjižnog opisa Oranica Zgon, površine 4713 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 248 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 2.100,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 210,00 eura.

 

 1. Nekretnina u k.o. Bektež katastarske čestice broj (k.č.br.) 723 zemljišnoknjižnog opisa Oranica Veliki gaj, površine 3253 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 248 zemljišne knjige koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 1.500,00 eura. Garantni polog (jamčevina) iznosi 150,00 eura.

 

B) Uvjeti natječaja:

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ponuditelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje žiro račun Grada Kutjeva otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Proračun Grada Kutjeva IBAN broj HR35 4123860021822100009, poziv na broj: HR68 7706-OIB, svrha uplate: ,,Garantni polog javni natječaj-prodaja nekretnine“.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena  vratit će se uplaćeni garantni polog u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Garantni polog ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji isti nema pravo na povrat garantnog pologa.

 

Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj, presliku osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe odnosno naziv tvrtke i matični broj za pravne osobe i osobni identifikacijski broj, broj IBAN-a za povrat garantnog pologa),

– dokaz o uplati garantnog pologa,

– katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,

– izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugoga odgovarajućeg registra (izvod iz registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja),

– potvrdu iz proračuna i financija Grada Kutjeva da podnositelj ponude nema neplaćenih dospjelih obveza prema proračunu Grada Kutjeva,

– potvrdu Porezne uprave da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema proračunu RH.

Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom: „Ponuda za kupnju k.č.br. ­­­­­­­­­­­­­_______ k.o. __________ – ne otvarati“. Ponuda se može podnijeti na ponudbenom listu, koji se može preuzeti na internetskoj stranici Grada Kutjeva www.kutjevo.hr ili u radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave na službenim stranicama Grada Kutjeva te na oglasnoj ploči Grada Kutjeva.

 

Nepravodobne, nepotpune, nejasne, kao i ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene, neće se razmatrati.

 

Prvenstvo prava kupnje imaju ponuditelji koji su sudjelovali u natječaju, i to: koji s Gradom Kutjevom imaju sklopljen ugovor o zakupu nekretnine za koju je namjera kupnje izražena; čija se nekretnina naslanja na nekretninu koja je predmet prodaje.

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Kutjeva na prijedlog i  pisano obrazloženja Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Kutjeva, s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, odmah nakon otvaranja ponuda pristupiti će se usmenom javnom nadmetanju pred imenovanim povjerenstvom.

 

Natječaj je valjan ako pristigne i samo jedna valjana ponuda.

 

Kupoprodajni ugovor kupac se obvezuje sklopiti s Gradom Kutjevo u roku od 15 dana od dana objave rezultata javnog natječaja.

Ugovorenu cijenu kupac se obvezuje platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac ne uplati u cijelosti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, smatra se da je odustao od ponude, a ugovor o kupoprodaji smatra se raskinutim i u tom slučaju nema pravo na povrat garantnog pologa.

Sve troškove vezane za ovjeru kupoprodajnog ugovora, provedbu u zemljišnim knjigama, porez na promet nekretnina, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

 

Ponude će biti javno otvorene i pročitane dana 20. (srijeda) rujna 2023. godine, u 9,00 sati u prostorijama Grada Kutjeva, Trg graševine 1 (vijećnica). Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

 

Grad Kutjevo nije obvezan prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu te pridržava pravo odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji i poništiti javni natječaj, sve bez ikakve odgovornosti za eventualnu štetu ponuditeljima.

 

Sve dodatne informacije za nekretnine koje se izlažu prodaji, mogu se dobiti u roku za podnošenje ponuda u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva, svakim radnim danom od 08,00-15,00 sati, na broj tel. 099/214-2356 te se u isto vrijeme može izvršiti i uvid u dokumentaciju.

 GRADONAČELNIK, Josip Budimir, mag.oec.

javni-natjecaj

obrazac-ponude-na-natjecaju-za-prodaju-gradske-nekretnine