18. travnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Javni poziv za dodjelu potpora pčelarima, za pokretanje OPG-a i za dodjelu potpora male vrijednosti u 2022. godini

 

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

objavljuje sljedeće javne pozive:

JAVNI POZIV PČELARIMA

za dodjelu potpore za očuvanje pčelinjeg fonda na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini

 1. PREDMET

Podnošenje Zahtjeva za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na poljoprivrednim gospodarstvima u Požeško slavonskoj županiji s ciljem održanja i povećanja broja pčelinjih zajednica. Potpora se dodjeljuje za prehranu  osnovnog stada u pčelarstvu ili prihranu pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada i kupovinu i  korištenje Nacionalne staklenke. Subvencionirati će se troškovi namijenjeni za:

– prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica u iznosu do 30 kuna/košnici,

– za kupovinu i korištenje Nacionalne staklenke u iznosu do 1,00 kuna/komad

Za   provođenje ovog poziva osigurana su sredstva u Proračunu Požeško-slavonske županije u 2022. godini u iznosu od 50.000.00 kuna.

 1. KORISNICI

Korisnici  potpore su fizičke osobe/obrti s prebivalištem odnosno sjedištem na području Požeško-slavonske županije koji su:

 • primarni proizvođači meda upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.
 • upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • koji imaju plaćene račune za prihvatljive troškove.

Minimalni  iznos  pojedinačnog  računa koji se prilaže mora biti veći od 300,00  kn  (s PDV-om). Maksimalni iznos potpore je 5.000,00 kuna po korisniku.

 1. DODJELA

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova već izvršenog ulaganja. Svi iznosi na računima moraju biti iskazani u kunama i glasiti na nositelja poljoprivrednog gospodarstava. Potpore  se  neće dodijeliti  korisnicima potpore  koji  imaju  dospjeli, a nepodmireni  dug s bilo koje osnove prema državnom ili županijskom proračunu.

 1. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu (ZAHTJEV) popunjava /podnosi nositelj PG-a, pčelar. Prijava se popunjava elektronski ili čitko velikim tiskanim slovima te mora sadržavati sve tražene podatke i priloge navedene u obrascu Zahtjeva. Svi prilozi se podnose u neovjerenoj preslici. Popis obavezne dokumentacija je objavljen u samom obrascu Zahtjeva kao i potrebne Izjave. Ovaj Javni poziv otvorenje do iskorištavanja sredstava, ali ne dulje od 30.11.2022. godine.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se:

 1. e-mailom na adresu: pisarnica@pszupanija.hr
 2. poštom na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7, 34 000 Požega
 3. OSOBNO u pisarnici Požeško-slavonske županije. Županijska 7, Požega

Sve  obrasce  za  prijavu  na  ovaj  Javni  poziv,  podnositelji  zahtjeva  mogu  preuzeti  na mrežnoj stranici www.pszupanija.hr.

LINK / POVEZNICA

Sredstva  se  isplaćuju  na  žiro  račun  podnositelja. Potpore se isplaćuju do kraja godine.

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA POKRETANJE PG-A (SAMOZAPOŠLJAVANJE)

DODJELA POTPORE I INTENZITET POTPORE:

Dodjela   bespovratne   potpore   male   vrijednosti   za   troškove  mirovinskog  i  zdravstvenog osiguranja novoosnovanog PG u trajanju od 12 mjeseci. Potporu  može  ostvariti  i  mladi  poljoprivrednik koji  preuzima  poljoprivredno  gospodarstvo kao novi nositelj već registriranog poljoprivrednog gospodarstva. Potporu  mogu  ostvariti  korisnici  koji  su  postali  nositelji  PG-a  od  01.12.2021.  godine  do dana  podnošenja  Zahtjeva.

Maksimalni  godišnji  iznos  potpore  po  korisniku  iznosi  10.000,00 kuna, a ovisi o poreznom statusu podnositelja.

KORISNICI SREDSTAVA

Korisniku  potpore  je  poljoprivreda  jedino  ili  glavno zanimanje  i  obveznik  je  socijalnih doprinosa  Republike  Hrvatske (mirovinsko  i  zdravstveno  osiguranje)  po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Potpora  se  odobrava  nositelju  koji kumulativno zadovoljava slijedeće kriterije:

– završeno poljoprivredno/veterinarsko obrazovanje

– koji je mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva (dan prije navršavanja 41 godine starosti)

– postao je nositelj od 01.12.2021. godine do dana podnošenja zahtjeva i plaća doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

– Priznaju se i troškovi već plaćenog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

DODJELA POTPORE

– Uz zahtjev za potporu prilaže se Rješenje Porezne uprave o obvezi doprinosa i obrasci JOPPD o zaduženim obvezama doprinosa.

– Prije potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore podnositelj zahtjeva mora dostaviti: Bjanko zadužnicu potvrđenu od javnog bilježnika na iznos do 10.000.00 kuna i izjavu  o  iznosima  dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru  poljoprivrede  iz drugih izvora.

– Korisnik  potpore  iduće  tri  godine, od  dana dodjele potpore, mora biti aktivan i plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Protekom roka zadužnica se vraća. Sredstva  za  dodjelu potpora male vrijednosti  u  poljoprivredi  osigurana  su u Proračunu Požeško-slavonske  županije  za  2022.  godinu.

– Aktivnost A100802 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE, u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

 1. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu (ZAHTJEV) popunjava/podnosi nositelj PG-a. Prijava  se  popunjava elektronski ili čitko velikim tiskanim  slovima te mora sadržavati sve tražene podatke i priloge navedene u obrascu Zahtjeva. Svi prilozi se podnose u neovjerenoj preslici.

Popis obavezne dokumentacije je objavljen u samom obrascu Zahtjeva.

Ovaj  Javni  poziv  otvoren je  do  iskorištavanja  sredstava,  ali  ne  dulje  od  30.11.2022.godine.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se:

 1. e-mailom na adresu:pisarnica@pszupanija.hr (dokumenti potpisani i skenirani)
 2. poštom na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7. 34000 Požega
 3. OSOBNO u pisarnici Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34000 Požega

Sve  obrasce  za  prijavu  na  ovaj  Javni  poziv,  podnositelji  zahtjeva  mogu  preuzeti  na mrežnoj stranici www.pszupanija.hr.

Zahtjevi   se   obrađuju   prema   redoslijedu   podnesene   prijave   prema   uvjetima   iz   ovog Javnog poziva.

–  podnositelj  prilikom  sklapanja  Ugovora  mora  dostaviti  bjanko  zadužnicu  potvrđenu od  javnog  bilježnika  i  Izjavu  o  iznosima  dodijeljenih  potpora  male  vrijednosti  u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Dodijeljena sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja.

LINK / POVEZNICA

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti

PREDMET JAVNOG POZIVA, PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI, UVJETI ZA DODJELU POTPORE I INTENZITET POTPORE:

Dodjela  bespovratne  potpore  male  vrijednosti  Požeško-slavonske  županije  u  2022.  godini  za ulaganja  nastala  od  01.12.2021.  godine  i  koja  su  do  trenutka  podnošenja  zahtjeva  plaćena gotovinom, transakcijskim računom ili poslovnom karticom i odnose se na:

Mjera 8. Potpora za sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama. 

Sufinancirat će se troškovi sudjelovanja  poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na sajmovima i manifestacijama u Republici Hrvatskoj. Prema dostavljenim  računima  sufinancirat  će  se  prihvatljivi  troškovi:

– najam prostora na manifestaciji, kotizacije – do 50% iznosa plaćenog računa

– troškovi smještaja – do 50% iznosa plaćenog računa, ali ne više od 100,00 kn/noć putni  trošak  se  sufinancira  temeljem  računa  za  gorivo  ako  se  putuje  privatnim vozilom ili prema plaćenoj karti.

Maksimalan iznos koji se može isplatiti po sudjelovanju na jednoj manifestaciji   je  1.500,00 kuna.

Mjera 9: Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda.

Sufinancirat će iznos do 50% vrijednosti računa za:

–  projekte  promidžbe  i  marketinške  pripreme  proizvoda  (izrada  i  tisak  promidžbenog  materijala, izrada  nove  web  stranice,  promotivne  kampanje  prilikom  stavljanja  u  promet  novih ili redizajniranja  postojećih  proizvoda,  izrada  vizualnog  identiteta  proizvoda-brenda.  dizajn etikete, ambalaže)

–  ekološka  certifikacija,  uvođenje  HACCP  sustava.  GlobalGap.  ISO  standarda  i  drugih sustava kvalitete,

– trošak analize proizvoda prije stavljanja proizvoda na tržište.

Maksimalan iznos koji se može isplatiti po ovoj mjeri je 10.000,00 kuna.

Mjera  10:  Potpora  za  adaptaciju  i  opremanje  objekata  za  preradu  i  prodaju  vlastitih poljoprivredno-prchrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu.

Za  adaptaciju  prihvatljiv  trošak  su  računi  izvođača  radova,  a  kod  opremanja  je  prihvatljiva nabava  dugotrajne  proizvedene  imovine  (opreme  namijenjene  preradi  i  prodaji poljoprivrednih proizvoda. Za  adaptaciju  je  potrebno  priložiti  dokaz o legalnosti  objekta  (preslika  građevinske  dozvole ili rješenje o izvedenom stanju)

Maksimalan iznos koji se može isplatiti po ovoj mjeri je 10.000,00 kuna. Zahtjev se podnosi samo jednom godišnje, ali može za sve mjere.

KORISNICI SREDSTAVA

Prihvatljivi   korisnici za sve mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koji su registrirani na području Požeško-slavonske županije. Korisnik  potpore  male  vrijednosti  mora  davatelju  državne  potpore  dati  Izjavu  o iznosima  dodijeljenih  potpora  male  vrijednosti  u  sektoru  poljoprivrede  iz  drugih  izvora  tijekom prethodne  dvije  fiskalne  godine  i  u  tekućoj  fiskalnoj  godini  (Izjava  se  nalazi  u  Zahtjevu  za potporu). Neprihvatljivi su računi: Za   robu   i   usluge   dobavljača/izvođača s kojima   je   podnositelj   zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim ili upravljačkim odnosima.

DODJELA POTPORE

Potpore  se  dodjeljuju  za  pokriće  dijela  troškova  izvršenog  ulaganja.  Porez  na  dodanu vrijednost  (u  daljnjem  tekstu:  PDV)  te  sve  zakonom  regulirane  pristojbe  nisu  prihvatljiv  trošak. Sredstva  za  dodjelu  potpora  male  vrijednosti  u  poljoprivredi  osigurana  su  u  Proračunu Požeško-slavonske županije za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 250.000.00 kuna.

 1. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijava  se  popunjava  elektronski  ili  čitko  velikim  tiskanim  slovima  te  mora  sadržavati sve podatke i priloge navedene u obrascu Zahtjeva. Svi prilozi se podnose u neovjerenoj preslici. Cijeli iznos računa mora biti plaćen, inače se račun ne uvažava. Računi koji su predmet sufinanciranja moraju biti izdani na podnositelja zahtjeva za potporu. Popis obavezne dokumentacija je objavljen u samom obrascu Zahtjeva za potporu kao i potrebne Izjave.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se zaključno do dana 30. studenog 2022. godine.

 1. e-mailom na adresu:pisarnica@pszupanija.hr (ispunjeno, potpisano, skenirano)
 2. Poštom   na   adresu:   Požeško-slavonska   županija.   Upravni   odjel   za   gospodarstvo, Županijska 7, 34000 Požega
 3. OSOBNO u pisarnici Požeško-slavonske županije. Županijska 7. 34000 Požega

Sve obrasce za prijavu na ovaj Javni poziv, podnositelji zahtjeva mogu preuzeti na web stranici www.pszupanija.hr.

LINK / POVEZNICA